Beskrivning

Talking LabQuest är ett talande mätinstrument för studenter med nedsatt syn eller dyslexi/dyskalkyli.

Med en talsyntes ges full tillgänglighet till LabQuest med uppläsning i menyer och av realtidsdata.

LabQuest används på gymnasie- och universitetsnivå för laboratorieexperiment i naturvetenskapliga ämnen.
Instrumentet bygger på en handhållen enhet som tål att användas ute i fält eller för experiment i klassrummet.

Till instrumentet kan över 70 olika sensorer kopplas till för användning i praktiskt taget alla vetenskapliga kurser.

Sensorer är separata artiklar och ingår ej i Talking Labquest. Kontakta oss för information